Home Công Nghệ Giãn Dòng, đoạn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019