Home Kiến Thức File DMG là gì ? Cách mở file có đuôi DMG trên Windows, MacOS